Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Zadanie nr 2: Modernizacja Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej Dębie – etap II

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Leśna 1 39-460 Nowa Dęba

www.pgkim.nowadeba.pl

e-mail:

Skrytka e-puap:/PGKiMNowaDeba/SkrytkaESP

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p.

 

 na roboty budowlane pn.

 

Zadanie nr 2: Modernizacja Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej Dębie – etap II

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

 

 

Nr sprawy: ZP-3/SUW-II etap/N_D/2021

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-3/SUW-II etap/N_D/2021
Tytuł Zadanie nr 2: Modernizacja Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej Dębie – etap II
Data publikacji 2021-06-29
Termin składania ofert 2021-07-23 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-07-23 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (123,39 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowyy.doc
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar_robot.pdf
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
zalacznik_nr_10_do_swz_wykaz_robot.docx
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ogloszenie_o_zmienie_ogloszenia_13.07.2021r._pdf
informacja_-13.07.2021.docx
swz__13.07.2021.doc
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf - (169,41 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf - (723,8 KB)