Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba - etap II. Roboty budowlane

Zamówienie na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 euro.

Postepowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach prijektu "Poprawa zaopatrzenia w wode i jej jakości dla gminy Nowa Dęba - etap II". Projekt współinansowany jest ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Nr 5.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń rodowiska.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Biuletyn Zamowień Publicznych UZP nr 543937-N-2020 z daty 2020-05-26

Zmiana terminu składania ofert z daty 16.06.2020 godz. 10.00 na 19.06.2020 godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2020 o godz. 10.15

Zmina ogłoszenia o zamówieniu w BZP UZP nr 540100843-N-2020 z daty 09.06.2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane Rozbudowy i modernizacji Głębinowego Ujęcie Wody w Nowej Dębie polegającymi na rozbudowie/przebudowie Stacji Uzdatniania Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej Dębie, zlokalizowanej na działkach 1111 oraz 1101/6 zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 0007 Dęba w miejscowości Nowa Dęba, Gmina Nowa Dęba, woj. Podkarpackie,

a) Roboty przygotowawcze polegające na częściowej likwidacji istniejącego zbiornika ziemnego, przełożeniu kanalizacji wód opadowych oraz przełożeniu kabli zasilających i sterowniczych. Likwidowany zbiornik ma pow. ok. 430 m2. Jest on obecnie nieczynny i wymaga w części zasypania dla dalszych prac. Etap obejmuje też zbudowanie systemu kanalizacji wód opadowych i kanalizacji wód popłucznych o łącznej długości ok. 53 mb. Na potrzeby dalszych prac wymagana jest również przebudowa/przełożenie układu kabli zasilających studnie i kabli sterowniczych. Planuje się ułożenie kabli zasilających i sterowniczych o długości 106 mb. Zakres prac jest niezbędny do montażu na obiekcie SUW urządzeń technologicznych oraz wykonania nowych zbiorników retencyjnych, a docelowo do osiągnięcia celów projektu.

b) dostawę i montaż urządzeń technologicznych w SUW służących do uzdatniania wody, zgodnie z opracowaną technologią. Ten etap obejmuje dostawę 3 wież strippingowych, armaturą i rurociągami technologicznymi wewnętrznymi. W zakres etapu wchodzi także dostawa i montaż filtrów węglowych do oczyszczania powietrza z wież strippingowych oraz dostawa i montaż pompy odwadniającej. W zakresie znajduje się także wykonanie prób szczelności węzłów technologicznych i ich uruchomienie.

Parametry techniczne wież: Qw=120 m3/h; fi=1600 mm; Hc=9330 mm

Parametry techniczne wentylatorów (dla każdej wieży po jednym wentylatorze): wydajność wentylatora ok. 7500 m3/h, ciśnienie – ok. 8300 Pa, moc silnika ok. 15,0 kW.

Parametry pomp (dla każdej wieży po jednej pompie): wydajność Q=120 m3/h, wysokość podnoszenia h= 19,4 m,  moc silnika – ok. 11kW

Wieże strippingowe pozwolą na usuniecie z wody szkodliwych związków i uzyskanie wody zdatnej do spożycia przez ludność.

c) budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności użytkowej ok. 750 m3 (poj. Czynna ok. 825 m3; projektowane wymiary: Øwew 14,5 m, Hwew = 5,5 m) każdy wraz z niezbędną infrastrukturą tj. rurociągami spustowymi (ok. 20 m) i przelewowymi (ok. 43,8m). Zbiorniki będą częściowo zagłębione z obsypką ziemną wokół zbiorników i komory zasuw.  W zakresie etapu znalazły się także budowa komory zasuw o rozmiarach projektowanych 4,29x2,6x2,7m wraz z rurociągami technologicznymi o długości ok. 90 mb. Do rurociągów zostanie dostarczona również kompletna armatura. Parametry techniczne zbiorników: Vc=825m3 z materiałów i elementów prefabrykowanych w zakresie: płyta fundamentowa żelbetowa na podkłądzie z chudego betonu, ściany zbiornika łupinowego o średn. wewn. ok. 14,5 m; Hwew=5,00 m, pokrywa zbiornika gr. 20 cm ze słupem podporowym, montaż w/w składowych zbiornika, wyprawa wewnętrzna typu Aquafin.

 

Szczegółowy zakres robót określa SIWZ i dokumentacja techniczna wg załącznika nr 7 do SIWZ

 

Zmiana terminu składania ofert z daty 16.06.2020 godz. 10.00 na 19.06.2020 godz. 10.00.

Zmina ogłoszenia o zamówieniu w BZP UZP nr 540100843-N-2020 z daty 09.06.2020.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-1/SUW-II etap/N_D/2020
Tytuł Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba - etap II. Roboty budowlane
Data publikacji 2020-05-26 14:00
Termin składania ofert 2020-06-19 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-06-19 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_w_bzp_uzp_543937__26_05_2020.pdf - (184,99 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__rob_bud__2_gi_etap_suw_n_deba.pdf
dokumentacja_techniczna_suw_n_deba__2_gi_etap.rar
decyzja_nr_ab.iv.6740.4.2012__pozw_na_bud_suw__wazna_w_2020r.pdf
przedmiary_suw_n_deba__2_gi_etap.rar
zal_1_5_do_siwz__suw_n_deba_2-gi_etap.docx
zal_8_do_siwz__suw_n_deba__2-gi_etap__umowa__projekt.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_zp_1_suw_2_gi_etap__czesc_1.pdf
pytania_i_odpowiedzi_zp_1_suw_2_gi_etap__czesc_2.pdf
pytania_i_odpowiedzi_zp_1_suw_2_gi_etap__czesc_3.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) d14_5_n.deba-pw_-_k1_2020-06-04.pdf
d14_5_n.deba-pw_-_k2_2020-06-04.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_zp_1_suw_2_gi_etap__czesc_4.pdf
pytania_i_odpowiedzi_zp_1_suw_2_gi_etap__czesc_5.pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_w_bzp_uzp_zp_1__09_06_2020.pdf - (73,72 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_zp_1_suw_2_gi_etap__czesc_6.pdf
sprawozdanie_hydrogeotechnika__tri__2009.pdf
wykresy_stezen_tri_i_tetra__08_2019_2.xls
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
dokumentacja_powykonawcza_elektr_i_akpia__2015r.rar - (22,76 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_zp_1_suw_2_gi_etap__czesc_7.pdf
pytania_i_odpowiedzi_zp_1_suw_2_gi_etap__czesc_8.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_zp_1_suw_2_gi_etap.pdf - (449,32 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf - (414,18 KB)
Inne informacje
informacja_o_udzieleniu_zamowienia__suw_2_gi_etap_n_deba.pdf - (117,7 KB)