Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków

Zamówienie sektorowe - dostawy - o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-0033/17-00.

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ/Zapytanie ofertowe - w załączeniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w bazie konkurencyjności Nr 1148974 z dnia 2018-11-13

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP Nr 647292-N-2018 z dnia 2018-11-13.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad.7_1/POIiS/2018
Tytuł Dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków
Data publikacji 2018-11-13 13:00
Termin składania ofert 2018-11-29 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-29 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_o_zamow__bazakonkurenc__dostawa_ladowarki_kolowej.pdf
ogloszenie_o_zamow__bzp_uzp__dostawa_ladowarki_kolowej.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__dostawa_ladowarki_kolowej_n_deba__2018.pdf
zal_nr_1_4_do_siwz__dostawa_ladowarki_kolowej_n_deba__2018.docx
zal_nr_5_do_siwz_zad_7_1__dostawa_ladowarki_kolowej_n_deba.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_1__zad_7_1_pois.pdf
pytania_i_odpowiedzi_2__zad_7_1_pois.pdf
pytania_i_odpowiedzi_3__zad_7_1_pois.pdf
pytania_i_odpowiedzi_4__zad_7_1_pois.pdf
pytania_i_odpowiedzi_5__zad_7_1_pois.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_zad_7_1_pois.pdf - (197,59 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_oferty__zad_7_1_pois.pdf - (208,5 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__dostawa_ladowarki__poiis.pdf - (88,95 KB)