Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 euro.

Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego; w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/17-00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Biuletyn Zamówień Publicznych UZP nr 579527-N-2018 z dnia 2018-06-27

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania: Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami  przy ul. Strażackiej w Nowej Dębie. Szczegółowy zakres robót określa SIWZ i dokumentacja etchniczna wg załącznika nr 7 do SIWZ.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad. 5/POIiS/2018
Tytuł Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie
Data publikacji 2018-06-27 10:00
Termin składania ofert 2018-07-17 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-07-17 10:15
Status unieważniony - nie wpłynęła żadna oferta
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu__hydrofornia_strazacka_n_deba.pdf - (391,47 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__hydrofornia_strazacka_n_deba.pdf
zal_nr_1_5_do_siwz__hydrofornia_strazacka_n_deba.docx
zal_6_przedmiar_robot__hydrofornia_strazacka.pdf
zal_7_pbw_hydrofornia_strazacka_n_deba.rar
zal_8_do_siwz_zad_5__umowa__projekt.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_i_odpowiedzi_cz_1__hydrofornia_strazacka.pdf - (571,07 KB)
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert__hydrof_strazacka_n_deba.pdf - (694,02 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf - (610,09 KB)