Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II

Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 4), ust. 2 pkt 1, w zw. z art 133 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociagowej w aglomeracji Nowa Dęba". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/17-00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w bazie konkurencyjności: nr 1114843   2018-05-29

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: nr 565324-N-2018    2018-05-29

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna - wg załącznika nr 5 do SIWZ

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad.2.2/POIiS/2018
Tytuł Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II
Data publikacji 2018-05-29 13:00
Termin składania ofert 2018-06-19 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-06-19 10:15
Status unieważnione
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu oglosz_o_zamow__bazakonkurencyjnosci_modern_kanaliz_w_n_debie__etap_2.pdf
ogloszenie_o_zamow___bzp_uzp__modern_kanaliz_n_deba__etap_2.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zapytanie_ofertowe__modern_kanaliz_etap2_n_deba__2018.pdf
zal_nr_1_4_do_siwz__modern_kanaliz_etap2_n_deba__2018.docx
zal_5_pbw_modern_kanalizacji_n_deba.rar
zal_6_specyfikacja_techniczna__modern_kanaliz_n_deba.rar
zal_7__przedmiary_modern_kanaliz_n_deba.rar
zal_8_do_siwz_zad_2__etap2__umowa__projekt.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_cz_1.pdf
zal_8_do_siwz_zad_2__etap2__umowa__projekt__popr.pdf
Inne informacje informacja_z_otwarcia_ofert_zp_zad_2_2_poiis_2018.pdf
info_dla_wykonawcow_zp_zad_2_2__dot_rodo.pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania__zad_2_2_poiis_2018.pdf - (577,05 KB)