Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Nowa Deba

 

Zamówienie sektorowe o wartości powyżej 5 548 000 Euro

w trybie przetargu nieograniczonego.

 

w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Dz.U./S S7 11/01/2018 12236-2018-PL

data zamieszczenia: 11.01.2018 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej większej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy, tj. powyżej 5 548 000 Euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Nowa Dęba,

z podziałem na części:

Część nr 1: Zadanie nr 1 - "Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Nowej Dębie";

Część nr 2: Zadanie nr 2 - "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap I"

 

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad.1-2/POIiS/2018
Tytuł Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Nowa Deba
Data publikacji 2018-01-11 12:00
Termin składania ofert 2018-03-12 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-03-12 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu__2018_ojs007_012236_pl.pdf - (147,55 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
siwz__rozbud_ocz_sciekow_i_modern_kanal_etap1_n_deba__2018.pdf - (901,63 KB)
Inne informacje zal_1_3_4_do_siwz__wzory.docx
zal_2_do_siwz_jedz_pgkim__2018.rar
zal_5_1_przedmiary_zad_nr_1.rar
zal_5_2_przedmiary_zad_nr_2.rar
zal_6_1_cz_1_pb_cz_1_oczyszczalni_sciekow_n_d.rar
zal_6_1_cz_2_pb_cz_2_oczyszczalni_sciekow_n_d.rar
zal_6_1_cz_3_pb_cz_3_oczyszczalni_sciekow_n_d.rar
zal_6_1_cz_4_pw_cz_1_oczyszczalni_sciekow_n_d.rar
zal_6_1_cz_5_pw_cz_2_oczyszczalni_sciekow_n_d.rar
zal_6_1_cz_6_pw_cz_3_oczyszczalni_sciekow_n_d.rar
zal_6_1_cz_7_pw_cz_4_akpia_oczyszczalni_sciekow_n_d.rar
zal_6_2_pbw_modern_kanalizacji_n_d.rar
zal_7_1_specyfikacje_techniczne__zadanie_nr_1.rar
zal_7_2_specyfikacja_techniczna__zadanie_nr_2.rar
zal_8_1_do_siwz_zad_1__umowa__projekt.pdf
zal_8_2_do_siwz_zad_2__etap1__umowa__projekt.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow__1.rar
badanie_podloza_gruntowego_oczyszcz_sciekow_n_deba__2016.pdf
zmiana_wzorow_umow__zal_8.rar
specyfikacje__uzupelnienie.rar
decyzje_i_pozwolenia.rar
dokumentacja_techniczna__uzupelnienie.rar
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_2018-ojs030-066146-pl.pdf - (69,5 KB)
Zmiana SIWZ
zmiana_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia_8_02_2018.pdf - (274,64 KB)
Zmiana terminu składania ofert
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_2018-ojs030-066146-pl.pdf - (69,5 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow__2.rar
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz__cz_11.pdf
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz__cz_12.pdf
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz__cz_13.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_zad_1__2etap1.pdf - (918,14 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystn_oferty__zad_1_2etap1_poiis.pdf - (1,6 MB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_poiis_zad1_2__dzu_s__2018-ojs074-165466-pl.pdf - (127,61 KB)