Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmujące: Zadanie nr 1 - Rozbudowę sieci wodociągowej odcinek Droga Strefowa w miejscowości Chmielów, Zadanie nr 2 - Budowę Hydroforni za Aresztem w miejscowości Chmielów

Numer ogłoszenia: 276196 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8462641, faks 015 8462546.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem skarbu gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane obejmujące: Zadanie nr 1 Rozbudowę sieci wodociągowej odcinek Droga Strefowa w miejscowości Chmielów, Zadanie nr 2 Budowę Hydroforni za Aresztem w miejscowości Chmielów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie nr 1

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty ziemne,

c) roboty montażowe - sieć wodociągowa:

- wykonanie nowych odcinków z rur PE (PEHD) SDR 17, PN 10 o nw średnicach i długościach: - śr. 140, dł. 495,1 m, - śr. 90, dł. 5,5 m,

- montaż hydrantów DN 80, nadziemnych, szt. 5

- wykonanie przewiertów sterowanych: - śr. DN200 mm L - 32,8 m (10,8 m+11 m+11 m)

- podłączenie nowo wykonanej sieci z siecią istniejącą,

- płukanie nowego odcinka sieci,

- przeprowadzanie prób szczelności,

- wykonanie badań bakteriologicznych wody,

d) porządkowanie terenów,

e) roboty towarzyszące.

Zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ.

Zadanie nr 2

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty ziemne,

c) wykonanie fundamentów pod 2 zbiorniki na wodę oraz pod hydrofornię kontenerową,

d) wykonanie zewnętrznych rurociągów wody wraz z armaturą:

- rurociągi z rur polietylenowych PE 100-SDR 17 DN 140, dł. 178,7 m,

- rurociągi z rur preizolowanych śr. 139,7/225 mm, dł. 36 m,

- kanalizacja z rur PVC łączone na wcisk DN 160, dł. 43,4 m,

- kanalizacja z rur PVC łączone na wcisk DN 110, dł. 22,5 m,

- wykonanie 3 studzienek kanalizacyjnych systemowych DN 600,

- dostawa i montaż 2 zbiorników o pojemności 50 m3 każdy wraz z wykonaniem ocieplenia zewnętrznego,

- wykonanie opaski odbojowej wokół zbiorników,

- dostawa i montaż kontenerowej hydroforni szt 1,

- podłączenie hydroforni do istniejącego zasilania elektrycznego,

- wpięcie rurociągu zasilającego i tłocznego do istniejącej sieci wodociągowej.

Zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2b do SIWZ.

2) Dokumentem podstawowym przy realizacji robót jest projekt budowlano-wykonawczy. Przedmiar jest elementem uzupełniającym, który będzie brany pod uwagę jedynie w przypadku braku elementów robót w projekcie.

3) Projekty budowlane dostępne są do wglądu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, pok. 12 w godz. 7-15 oraz na stronie internetowej www.pgkim.nowadeba.pl, załącznik nr 8 do SIWZ.

4) W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie min. do:

a) obsługi geodezyjnej na etapie przygotowania jak i po wykonaniu zadania (wykonania geodezyjnego operatu powykonawczego),

b) wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót,

c) opracowania planu BIOZ,

d) opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego, jeśli zajdzie taka potrzeba,

e) zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla potrzeb budowy. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.

Uwaga: Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów niż przyjęte w projekcie pod warunkiem zastosowania kompletnych systemów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • a).Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
 • b). Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty dodatkowe niewynikające z dokumentacji projektowej, których potwierdzenia przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy 30% wartości uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.
 • c). Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót nieprzewidzianych, odrębnie zleconych, niewynikających z dokumentacji projektowej, ustalone będzie kosztorysami dodatkowymi, sporządzonymi w oparciu o przedmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru, przy przyjęciu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Odnośnie materiałów i sprzętu, który nie wystąpił w kosztorysach ofertowych zastosowane będą ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wyższe niż średnie publikowane przez SEKOCENBUD.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2000 zł dla Zadania nr 1, 7000 zł dla Zadania nr 2

2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy:

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy BS w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr 08 9434 1083 2003 1300 0185 0001

b) poręczeniach bankowych,

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

d) gwarancjach bankowych,

e) gwarancjach ubezpieczeniowych,

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. nr 42 , poz. 275 z późn. zmianami).

3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4) Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a art. 46 u. Pzp.

6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

b ) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana : - odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek jeśli złoży oświadczenie - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zadanie nr 1 Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty polegające na wykonaniu w przeciągu 12 miesięcy sieci wodociągowych o łącznej wartości 100 000 zł w tym wykonane na terenach przemysłowych o długości 500 m. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Zadanie nr 2 Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty polegające na wykonaniu w przeciągu 12 miesięcy jedną stację uzdatniania wody lub jedną hydrofornię o wydajności minimum Q 60 m3 h. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać powyższy warunek łącznie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek jeśli złoży oświadczenie - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie powierzone - zgodnie z poniższymi wymaganiami: Kierownik budowy posiadający : a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia, b) wiedzę i doświadczenie zawodowe - co najmniej 1 rok pracy od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż: 100000 zł dla Zadania nr 1, 300000 zł dla Zadania nr 2 i przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż: 100000 zł dla Zadania nr 1, 300000 zł dla Zadania nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Dla zadania 1: roboty polegające na wykonaniu w przeciągu 12 miesięcy sieci wodociągowych o łącznej wartości 100 000 zł w tym wykonane na terenach przemysłowych o długości 500 m. Dla zadania nr 2 roboty polegające na wykonaniu w przeciągu 12 miesięcy jedną stację uzdatniania wody lub jedną hydrofornię o wydajności minimum Q 60 m3/h.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca ma dostarczyć także: a) kopie wpłaty wadium, b) Oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy c) wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania: - kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej z cenami jednostkowymi, wartością pozycji. Uwaga! Zamawiający nie wymaga przedkładania kosztorysu ofertowego na etapie składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ,

2. Zgodnie z tym Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w formie aneksu:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń.

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

c) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

d) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu.

f) Wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

2) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy

4) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

5) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych.

6) w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego za obustronną zgodą. 7) zmiana może dotyczyć wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

8) zmiana wysokości kwot ujętych w poszczególnych latach budżetowych realizacji zamówienia z uwagi na przesunięcia finansowe i korekty budżetu Zamawiającego, jak również w przypadku szybszego wyczerpania środków lub jego opóźnienia z wyjątkiem maksymalnej kwoty zobowiązania umownego.

9) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

10) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane.

11) Zamawiający dopuszcza, za zgodą projektanta, dokonanie zmiany sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych, wytrzymałościowych itp. oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji.

12) Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności wykonania któregoś z elementu robót. Rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego przedłożonego przez wykonawcę przed podpisaniem umowy.

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności. Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pgkim.nowadeba.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, p. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, p. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Priorytet 4.Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działnie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat 4.1.B Zaopatrzenie w wodę, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rozbudowę sieci wodociągowej odcinek Droga Strefowa w miejscowości Chmielów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy robót obejmuje: Zadanie nr 1: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) roboty montażowe - sieć wodociągowa: - wykonanie nowych odcinków z rur PE (PEHD) SDR 17, PN 10 o n/w średnicach i długościach: - śr. 140, dł. 495,1 m, - śr. 90, dł. 5,5 m, - montaż hydrantów DN 80, nadziemnych, szt.5 - wykonanie przewiertów sterowanych: - śr. DN200 mm L - 32,8 m (10,8 m+11 m+11 m) - podłączenie nowo wykonanej sieci z siecią istniejącą, - płukanie nowego odcinka sieci, - przeprowadzanie prób szczelności, - wykonanie badań bakteriologicznych wody, d) porządkowanie terenów, e) roboty towarzyszące. Zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowę Hydroforni za Aresztem w miejscowości Chmielów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) wykonanie fundamentów pod 2 zbiorniki na wodę oraz pod hydrofornię kontenerową, d) wykonanie zewnętrznych rurociągów wody wraz z armaturą: - rurociągi z rur polietylenowych PE 100-SDR 17 DN 140, dł. 178,7 m, - rurociągi z rur preizolowanych śr. 139,7/225 mm, dł. 36 m, - kanalizacja z rur PVC łączone na wcisk DN 160, dł. 43,4 m, - kanalizacja z rur PVC łączone na wcisk DN 110, dł. 22,5 m, - wykonanie 3 studzienek kanalizacyjnych systemowych DN 600, - dostawa i montaż 2 zbiorników o pojemności 50 m3 każdy wraz z wykonaniem ocieplenia zewnętrznego, - wykonanie opaski odbojowej wokół zbiorników, - dostawa i montaż kontenerowej hydroforni szt 1, - podłączenie hydroforni do istniejącego zasilania elektrycznego, - wpięcie rurociągu zasilającego i tłocznego do istniejącej sieci wodociągowej. Zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2b do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP/6/07/2013
Tytuł Przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmujące: Zadanie nr 1 - Rozbudowę sieci wodociągowej odcinek Droga Strefowa w miejscowości Chmielów, Zadanie nr 2 - Budowę Hydroforni za Aresztem w miejscowości Chmielów
Data publikacji 2013-07-15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2013-07-30 10:00
Termin składania ofert 2013-07-30 10:00
Status Zakończony
Dokumenty do pobrania
Inne informacje 1_strefowa_profil_model_1.pdf
2_strefowa_profil_model_1_1.pdf
chmielow_-_droga_strefowa__model.pdf
droga_strefowa_opis.pdf
droga_strefowa_przedmiar_12_2012_k.pdf
hydrofornia_za_aresztem_-_przedmiar.pdf
hydrofornia_za_aresztem_opis_26_08_pb.pdf
hydrofornia_za_aresztem_opis_26_08_pw.pdf
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
siwz_zp_6_07_2013.pdf
zal_1_07_2013a.doc
zal_1_07_2013b.doc
zal_3_07_art22_ust1.doc
zal_4_07_art24_ust1.doc
zal_5_wiedza_i_dosw.doc
zal_6_2013.doc
zal_7_07_projekt_umowy.pdf
zbiornik_w_czystej.jpg
zbiornik_w_czystej_1.jpg
zbiornik_za_aresztem_1.jpg
zbiornik_za_aresztem_2.jpg
zbiornik_za_aresztem_6.jpg
zbiornik_za_aresztem_7.jpg
zbiornik_za_aresztem_8.jpg
zbiorniki_za_aresztem_5.jpg
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2.pdf - (729,37 KB)