Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wybranych odcinków sieci wodociągowej w Nowej Dębie, Miasto-Centrum etap I część I wraz z przejściem pod drogą krajową nr 9

Informacja o przetargu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wybranych odcinków sieci wodociągowej w Nowej Dębie, Miasto-Centrum etap I część I wraz z przejściem pod drogą krajową nr 9.
Numer ogłoszenia: 83740 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 015 8462641, faks 015 8462546.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wymiany wybranych odcinków sieci wodociągowej Miasto-Centrum etap I część I wraz z przejściem pod drogą krajową nr 9..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wymiany wybranych odcinków sieci wodociągowej Miasto-Centrum wraz z przejściem pod drogą krajową nr 9, zgodnie z SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Do 30% wartości zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oświadczenie Wykonawcy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, roboty polegające na wykonaniu w przeciągu 12 miesięcy sieci wodociągowej o łącznej wartości 800 000 zł w tym wykonane w zabudowie miejskiej na kwotę 200 000 zł,
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oświadczenie Wykonawcy.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oświadczenie Wykonawcy oraz wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymująca się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie powierzone.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oświadczenie Wykonawcy oraz Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500 000 zł oraz informację bankową potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 250 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń. b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót c) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. d) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. e) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu. f) Wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. 2) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy 4) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 5) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych. 6) w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego za obustronną zgodą. 7) zmiana może dotyczyć wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych. 8) zmiana wysokości kwot ujętych w poszczególnych latach budżetowych realizacji zamówienia z uwagi na przesunięcia finansowe i korekty budżetu Zamawiającego, jak również w przypadku szybszego wyczerpania środków lub jego opóźnienia z wyjątkiem maksymalnej kwoty zobowiązania umownego. 9) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 10) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane. 11) Zamawiający dopuszcza, za zgodą projektanta, dokonanie zmiany sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych, wytrzymałościowych itp. oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji. 12) Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności wykonania któregoś z elementu robót. Rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego przedłożonego przez wykonawcę przed podpisaniem umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkim.nowadeba.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846 26 41, faks 15 846 25 46, e-mail biuro@pgkim.nowadeba.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, pokój nr 10..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Środki z EFRR RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o zakończonym przetargu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie wymiany wybranych odcinków sieci wodociągowej w Miasto-Centrum wraz z przejściem pod drogą krajową nr 9, zgodnie z warunkami specyfikacji”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie zawiadamia:
1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent: Konsorcjum Lider Zakład Wod.-Kan. i C.O. Andrzej Lipiec, 25-366 Kielce, ul. Seminaryjska 10/6, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 824 100,00 zł brutto przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu.
W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
2. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, została odrzucona oferta złożona przez Firmę
GAP-KOP
Usługi Koparko-Ładowarką
Grzegorz Pawlik
ul. Okulickiego 2
39-450 Baranów Sandomierski
Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.03.2013 r. do godz. 1000.
3. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, została wykluczona Firma
GAP-KOP
Usługi Koparko-Ładowarką
Grzegorz Pawlik
ul. Okulickiego 2
39-450 Baranów Sandomierski
Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.03.2013 r. do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP/01/2013
Tytuł Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wybranych odcinków sieci wodociągowej w Nowej Dębie, Miasto-Centrum etap I część I wraz z przejściem pod drogą krajową nr 9
Data publikacji 2013-02-28
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2013-03-20 10:00
Termin składania ofert 2013-02-28 10:00
Status Zakończony
Dokumenty do pobrania
Inne informacje dk9_n_d_rzeszowska__przekroczenie_profil.pdf
kosztorysy.zip
nowa_deba_centrum_profil1_4.pdf
nowa_deba_centrum_profil1_5.pdf
nowa_deba_centrum_profil1_model_1_1.pdf
nowa_deba_centrum_pzt_10_pb.pdf
nowa_deba_centrum_pzt_11_pb.pdf
nowa_deba_centrum_pzt_12_pb.pdf
nowa_deba_centrum_pzt_4_pb.pdf
nowa_deba_centrum_pzt_6_pb.pdf
nowa_deba_centrum_pzt_8_pb.pdf
nowa_deba_pb_centrum_opis.pdf
nowa_deba_profil_1_2.pdf
nowa_deba_profil_1_8.pdf
nowa_deba_profil_1_9.pdf
przejscie_pod_dk9_ul__rzeszowska.zip
siwz_1_2013.pdf
zal_1_2013__oferta.pdf
zal_3_art_22_ust_1.pdf
zal_4_art_24_ust_1.pdf
zal_5_wiedza_i_dosw.pdf
zal_6_2013.pdf
zal_7_projekt_umowy.pdf