Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną oraz likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych w Nowej Dębie

Informacja o przetargu:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie: dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną oraz likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych oraz dokumentacją prac geologicznych, zlokalizowanych w Nowej Dębie na działce nr ewid. 1111.

SPIS TREŚCI:
1. Zamawiający.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z oświadczeniem i wykazem dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
7. Wymagania dotyczące wadium.
8. Termin związania ofertą .
9. Opis sposobu przygotowania ofert, informacje dodatkowe.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11. Opis sposobu obliczenia ceny.
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Załączniki.
Załącznik nr 1: Druk oferty przetargowej – formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 4: Projekt umowy

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba,
telefon (15) 846 26 41, fax (15) 846 25 46, e-mail:biuro@pgkim.nowadeba.pl,
internet:www.pgkim.nowadeba.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 200 000 EURO, na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną zasobów wód podziemnych oraz likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych oraz dokumentacją prac geologicznych związaną z likwidacją otworów studziennych. Studnie nowe oraz do likwidacji zlokalizowane są w Nowej Dębie na działce nr ewid. 1111.
CVP: 45 26 22 20-9
3.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Projekt Prac Geologicznych na wykonanie dwóch studni głębinowych oznaczonych symbolami S-IIIA i S-1Tr wraz z uzgodnieniem,
b) Projektu Prac Geologicznych na likwidację dwóch istniejących studni głębinowych oznaczonych symbolami S-3b i S-5b wraz z uzgodnieniem.
c) Wykonanie w oparciu o opracowaną wyżej dokumentację:
- dwóch studni głębinowych oznaczonych symbolami S-IIIA i S-1Tr wraz z fundamentami do posadowienia obudowy naziemnej,
- likwidacji dwóch istniejących studni głębinowych oznaczonych symbolami S-3b i S-5b,
d) Zakres prac obejmuje również wykonanie:
- pompownia oczyszczającego,
- pompowań pomiarowych,
- wykonanie badania parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pobranej pod koniec pompowania pomiarowego. Badania należy zlecić laboratorium akredytowanemu. Badanie należy przeprowadzić w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417) oraz w rozporządzeniu zmieniającym z dnia 20 kwietnia 2010r. (Dz.U.10.72.466) w załącznikach: 1A, 2, 3A, B i C,4,
e) Wykonanie Dokumentacji Hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla nowych studni oznaczonych symbolami S-IIIA i S-1Tr.
f) Wykonanie Dokumentacji Prac Geologicznych związanej z likwidacją otworów studziennych S-3b i S-5b. Lokalizację studni S-IIIA i S-1Tr wskaże zamawiający. W obszarze lokalizacji studni S-IIIA spąg warstwy wodonośnej znajduje się na rzędnej ok. 141,7 m n.p.m. a w obszarze studni S-1Tr – 147,0 m n.p.m. W obszarze lokalizacji studni S-IIIA rzędna terenu wynosi 164,9 m n.p.m., a w obszarze lokalizacji studni S-1Tr rzędna terenu wynosi 166,0 m n.p.m.

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa nowych studni:
- otwory należy wykonać systemem mechanicznym w rurach osłonowych Ø20” do głębokości 3,0 m poniżej spągu w-wy wodonośnej,
- rura podfiltrowa PVC Ø315 m z denkiem i prowadnikiem do rur Ø20”,
- część czynna filtra:
-rura PVC Ø315 perforowana,
-filtr dwudzielny o długości odcinków po ok. 5 m każdy,
- rura nadfiltrowa PVC Ø315 wyprowadzona do poziomu terenu z prowadnikiem do rur Ø20”,
- zaprojektować i wykonać fundament pod zabudowę naziemną.

Podstawowe parametry studni przewidzianych do likwidacji:
- studnia S-3b:
-głębokość 31 m
-średnica rury filtrowej 11¾”
- studnia S-5b:
- głębokość 30 m
- średnica rury filtrowej 11¾”

4. Termin wykonania zamówienia.
30 kwietnia 2013 roku .
4.1 Zakres robót należy wykonać w dwóch etapach:
I etap:
- Wykonanie projektu prac geologicznych na wykonanie dwóch studni S-IIIA i S-1Tr,
- Wykonanie tych studni,
- Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych dla tych studni.
II etap:
- Wykonanie projektu prac geologicznych na likwidację dwóch studni oznaczonych symbolami S-3b i S-5b,
- Likwidacja tych studni,
- Wykonanie dokumentacji prac geologicznych związanych z likwidacją tych studni.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- posiadają wiedzę i doświadczenie - wykażą się realizacją w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum3 zamówieniami odpowiadającymi swoim rodzajem zamówieniu objętemu niniejszym postępowaniem za cenę netto nie mniejszą niż 150 tys. zł każde.
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do projektowania i kierowania robotami.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 70 tys. zł.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o następujące oświadczenie i dokumenty:
1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji,
2. wykaz robót budowlanych złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji,
3. dokument(y) potwierdzający(e), że robota(y) objęta(e) ww. wykazem została(y) wykonana(e) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona(e).
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wykaz dokumentów jakie Wykonawcy mają złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są złożyć:
1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru o prowadzonej działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub stwierdzające, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 oraz dokumenty wymienione w punktach 2, 3, 4 winny zostać złożone przez każdy z podmiotów składających ofertę wspólną. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów wskazanych w pkt. 2, 3 ,4 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami, upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są : Tadeusz Plaskota tel. 602 517 778, Ewa Kłosowska tel. 015 846 26 41 wew.34, kom. 606 782 742.
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem.

7. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Termin związania ofertą .
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Opis sposobu przygotowania ofert, informacje dodatkowe.
1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
2. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony druk „formularz ofertowy” według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
2) wymagane przez zamawiającego dokumenty wymienione w p. 5 niniejszej specyfikacji i odpowiednie pełnomocnictwa o ile takie zostały udzielone,
3) zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 4,
4) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, tj. ofert przewidujących odmienny niż określony w dokumentacji projektowo – kosztorysowej sposób wykonania zamówienia.
6. Ofertę należy złożyć na piśmie, czytelnie w języku polskim. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć tłumaczenie tekstów na język polski przez tłumacza przysięgłego.
7. Oferta musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty wystawione przez Wykonawcę muszą być również podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pozostałe załączniki winny być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
8. Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie jej w sposób trwały.
10. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta – odwiert studni”.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w niniejszej specyfikacji. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta – odwiert studni” i nazwą Wykonawcy oznaczonej dodatkowo napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.
Wykonawca nie może dokonywać zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
12.Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.
13. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego - w terminie nie krótszym niż 6 dni od terminu składania ofert - o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia będą udzielane niezwłocznie Wykonawcom, którzy się o nie zwrócili oraz tym którym doręczono SIWZ ponadto umieszczane będą na stronie internetowej Spółki.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji oraz dostarczona zostanie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono
specyfikację.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, p. nr 10 (sekretariat) do godz. 10:00 w dniu 04.01.2013 r.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wskazanym terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny, a Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z tym numerem – na prośbę składającego ofertę.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – p. nr 6 dnia 04.01.2013 roku o godz. 10:30.
5. Oferty zostaną otwarte komisyjnie. Otwarcie ofert będzie jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny poszczególnych ofert i terminy wykonania zamówienia a także informacje o okresie gwarancji.
7. W pierwszej kolejności zostaną wyselekcjonowane koperty z napisem „wycofane”.
Oferty których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych ofert.
9. Oferty ocenione zostaną na podstawie kryterium określonego w specyfikacji, jego wagi oraz przy uwzględnieniu sposobu oceny przedstawionym w p.12 specyfikacji.

11. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).
2) Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać waloryzacji o wskaźnik inflacji przez cały okres trwania umowy. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty (w tym materiałów i robocizny) niezbędne do realizacji umowy.
3) Zakres robót, będących podstawą do określenia ceny, winien być zgodny z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia.
4) Na cenę powinny składać się również wszystkie koszty i narzuty związane z realizacją zadania wynikające z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, jak również niezbędne do wykonania zadania między innymi: w tym robociznę i materiały własne wykonawcy, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), obsługę geodezyjną, współpracę z Zamawiającym i inne koszty związane z urządzeniem budowy.
5) Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty , wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oferty – 100%.
2) Przy dokonywaniu oceny w kryterium „cena” maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Dla pozostałych ofert punkty przyznawane w tym kryterium zostaną ustalone poprzez wyliczenie stosunku ceny ofertowej najniższej do ceny oferty badanej, według następującego wzoru:
C = (cena najniższa/cena oferty badanej) x 100
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

13. Informacja o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) O wyniku przetargu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców wskazując firmę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę ofertową
2) Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta - uznana za najkorzystniejszą, zostanie wybrana. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

14. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści umowy.
Istotne postanowienia w zakresie wynagrodzenia, warunków płatności i faktury końcowej, terminu wykonania inwestycji, odbioru robót, obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, gwarancji, rękojmi, kar umownych i zabezpieczenia należytego wykonania robót określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 niniejszej specyfikacji.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku.
2) Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności , do której jest zobowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do Kierownika Zamawiającego.
3) Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
4) Protest wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
5) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
6) Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
7) Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia.
8) W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
9) Od oddalenia lub odrzucenia protestu dalsze środki odwoławcze nie przysługują.Informacje o zakończonym przetargu:
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną oraz likwidacją dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych, zlokalizowanych w Nowej Dębie na działce nr ewid. 1111.

Nr ogłoszenia 517748-2012 z dn. 18.12.2012.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HYDROGEOPOL Sp. z o.o ul. Rzeszowska 131,
39-200 Dębica na kwotę 58 671,00 zł brutto – ocena 100 pkt.

Ilość złożonych ofert – 8 wg załącznika ZP/4/2012.
Oferty zakwalifikowane – 8.

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP/4/2012
Tytuł Przetarg nieograniczony na wykonanie dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną oraz likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych w Nowej Dębie
Data publikacji 2012-12-18
Termin składania ofert 2013-01-04 10:00
Termin otwarcia ofert 2013-01-04 10:30
Status Zakończony
Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SIWZ - (103,57 KB)
Inne informacje za 2_1 studnia
zal 1_1 studnia
zal 3_1 studnia
zal nr4 umowa
zp 4_2012_2