Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Projekty RPO WP 2014-2020

Projekty RPO WP 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

 

 

"Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie".

dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

"Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla Gminy Nowa Dęba - etap II".

dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.