Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Podstawy prawne

 

 

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ma swoją siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Leśnej 1.
 • Organem założycielskim spółki jest Gmina Nowa Dęba działająca na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr.9 poz. 43 z 1997 roku) i Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 19 czerwca 1997 roku nr XLI/312/97.
 • Podstawą prawną działalności Spółki stanowi Akt przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w jednoosobową Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Akt założycielski sporządzone w formie Aktu Notarialnego w dniu 22.08.1997 roku w Kancelarii Notarialnej Repertorium A Numer 3206/1997.
 • Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem RHB-799 w dniu 27.10.1997 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy (obecnie Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000171618).
 • Numer Identyfikacyjny REGON: 830353374
 • Numer Identyfikacji podatkowej NIP: 867-000-31-34
 • Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 9.831.500,- zł i podzielony jest na 19 663 udziały o równej wartości po 500,- zł każdy. Wszystkie udziały w Spółce należą do gminy Nowa Dęba z prawem objęcia udziałów przez pracowników Spółki zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
 • Spółka prowadzi pełną rachunkowość księgową zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (Dz. U. Nr.121 poz. 591 z późn. zm.)
 • Spółka posiada wymagane przepisami prawa koncesje: na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła - wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie.
 • Uprawnienia - licencję do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.
 • Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.
 • Władzami Spółki zgodnie z Aktem Notarialnym są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników. Ich kompetencje zostały określone w umowie Spółki.