Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Działalność przedmiotowa

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. jest jednostką gospodarczą użyteczności publicznej powołaną na czas nieograniczony celem świadczenia bieżących usług komunalnych dla społeczności lokalnej na obszarze gminy Nowa Dęba oraz gmin ościennych w następującym zakresie:

 

► Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, polegające w szczególności na jej wydobyciu,

     uzdatnianiu oraz dostarczaniu,

 

► Zbiorowe odprowadzanie ścieków, w szczególności ich odbiór i oczyszczanie,

 

► Zaopatrzenie miasta w energię cieplną,

 

► Administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,

 

► Utrzymanie czystości dróg, ulic i placów,

 

► Gospodarka odpadami,

 

       ► Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

       

       ► Utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień,

       

       ► Uprawa wierzby energetycznej,

       

       ► Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym,

       

       ► Zimowe utrzymanie dróg placów i ciągów pieszych,

       

                                                                            ► Prowadzenie gospodarki remontowej,

       

                                                                            ► Świadczenie usług komunalnych innym gminom,

 

► Wykonywanie remontów sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych, świadczenie usług technicznych.