Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Jakość wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opiera się o wymagania zawarte w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989 z późn. zm.).

Rozporządzenie określa:

- wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne,

- sposób oceny przydatności wody,

- minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań,

- zakres badania wody,

- program monitoringu jakości wody,

- sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody,

- sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody,

- sposób informowania konsumentów o jakości wody,

- sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

 

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzajace przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby są na bieżąco publikowane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce "Ogłoszenia i komunikaty".