Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2013-08-29 Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu

 

 

28 sierpnia 2013 r. Zarząd Przedsiębiorstwa podpisał umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba - etap I" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom" Działanie nr 4.1 "Infrastruktura ochrony środowiska" Schemat B "Zaopatrzenie w wodę" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 10 849 183,40 zł
Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 8 820 474,31 zł
Dofinansowanie z RPO WP: 5 783 585,00 zł,

                                           tj. 65,57% kwoty wydatków.


zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 14.01.2015 r.
zakończenie finansowe realizacji Projektu: 15.02.2015 r.

 

Wróć do aktualności