Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2012-10-05 Połączenie PGKiM Sp. z o.o. i Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o.

Z dniem 28.09.2012 r. nastąpiło połączenie spółek: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, jako spółki przejmującej, ze spółką Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenia dokonano na zasadach ujętych w Planie Połączenia Spółek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2012 r., który został dołączony do akt KRS Nr 0000171618 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wróć do aktualności