Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2017-12-09 Nowa taryfa dla wody i ścieków wchodzi w życie 12 grudnia 2017 r.

Na podstawie Art. 9. ust. 3 przywołanej powyżej Ustawy, w brzmieniu "Jeżeli rada gminy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podjęła uchwały w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, i nie upłynął termin 70 dni, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 - przyjmuje się, że taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się."  

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków sporządzona na okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. obowiązuje na terenie gminy Nowa Dęba od 12 grudnia 2017 r.

 

Uzasadnienie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. złożyło wniosek o zatwierdzenie taryfy 19 października 2017 r, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zweryfikował taryfę i skierował do Rady Miejskiej w Nowej Dębie celem podjęcia uchwały. Rada Miejska w Nowej Dębie w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku taryfowego nie podjęła uchwały, a termin 70 dni od dnia złożenia wniosku przez PGKiM Sp. z o.o. upływa 30 grudnia 2017 r.

 

Treść nowej Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Nowa Dęba załączamy poniżej.

 

Jednocześnie informujemy, że Rada Miejska w Nowej Dębie w dniu 30 listopada 2017 r. podjęła Uchwałę nr XLII/388/2017 w sprawie dopłat do 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba - w załączeniu.

 

Wróć do aktualności