Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2021-04-02 II etap rozbudowy głębinowego ujęcia wody w Nowej Dębie z dofinansowaniem Województwa Podkarpackiego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, w dniu 30 marca 2021 r. podpisało umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu pn.

"Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla Gminy Nowa Dęba - etap II".

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi:             3 992 243,91 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 165 320,25 PLN

Kwota uzyskanego dofinansowania to:       1 636 154,02 PLN.

 

więcej informacji >>

 

Wróć do aktualności