Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2020-05-27 II etap rozbudowy głębinowego ujęcia wody w Nowej Dębie z dofinansowaniem NFOŚiGW.

W dniu 13.05.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i naszym Przedsiębiorstwem, o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla Gminy Nowa Dęba – etap II" ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Nr 5.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska. Nr umowy o dofinansowanie: 1095/2020/Wn09/NZ-UR-LZ/P

Wartość projektu objetego dofinansowaniem wynosi 3 625 489,00 zł.

Obecnie został już ogłoszony przetarg na realizację tej ważnej dla miasta i gminy inwestycji.

 

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie/przebudowie Stacji Uzdatniania Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej Dębie, zlokalizowanej na działkach 1111 oraz 1101/6 zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 0007 Dęba, Gmina Nowa Dęba, woj. Podkarpackie.

Projekt obejmuje następujący zakres rzeczowy:

a) Roboty przygotowawcze polegające na częściowej likwidacji istniejącego zbiornika ziemnego, przełożeniu kanalizacji wód opadowych oraz przełożeniu kabli zasilających i sterowniczych. Likwidowany zbiornik ma pow. ok. 430 m2. Jest on obecnie nieczynny i wymaga w części zasypania dla dalszych prac. Etap obejmuje też zbudowanie systemu kanalizacji wód opadowych i kanalizacji wód popłucznych o łącznej długości ok. 53 mb. Na potrzeby dalszych prac wymagana jest również przebudowa/przełożenie układu kabli zasilających studnie i kabli sterowniczych. Planuje się ułożenie kabli zasilających i sterowniczych o długości 106 mb. Zakres prac jest niezbędny do montażu na obiekcie SUW nowych urządzeń technologicznych oraz wykonania nowych zbiorników retencyjnych, a docelowo do osiągnięcia celów projektu.

b) dostawę i montaż urządzeń technologicznych w SUW służących do uzdatniania 

wody, zgodnie z opracowaną technologią. Ten etap obejmuje dostawę 3 wież strippingowych, armaturą i rurociągami technologicznymi wewnętrznymi. W zakres etapu wchodzi także dostawa i montaż filtrów węglowych do oczyszczania powietrza z wież strippingowych oraz dostawa i montaż pomp odwadniających.

Parametry techniczne wież: Qw=120 m3/h; fi=1600 mm; Hc=9330 mm

Parametry techniczne wentylatorów (dla każdej wieży po jednym wentylatorze): wydajność wentylatora ok. 7500 m3/h, ciśnienie – ok. 8300 Pa, moc silnika ok. 15,0 kW. Parametry pomp (dla każdej wieży po jednej pompie): wydajność Q=120 m3/h, wysokość podnoszenia h= 19,4 m,  moc silnika – ok. 11kW. Wieże strippingowe pozwolą na usuniecie z wody szkodliwych związków i uzyskanie wody zdatnej do spożycia przez ludność.

c) budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności użytkowej ok. 750 m3 (poj. czynna ok. 825 m3; projektowane wymiary: Øwew 14,5 m, Hwew = 5,5 m) każdy wraz z niezbędną infrastrukturą tj. rurociągami spustowymi (ok. 20 m) i przelewowymi (ok. 43,8m). Zbiorniki będą częściowo zagłębione z obsypką ziemną wokół zbiorników i komory zasuw.  W zakresie etapu znalazły się także budowa komory zasuw o rozmiarach projektowanych 4,29x2,6x2,7m wraz z rurociągami technologicznymi o długości ok. 90 mb. Do rurociągów zostanie dostarczona również kompletna armatura. Parametry techniczne zbiorników: Vc=825m3 z materiałów i elementów prefabrykowanych w zakresie: płyta fundamentowa żelbetowa na podkłądzie z chudego betonu, ściany zbiornika łupinowego o średn. wewn. ok. 14,5 m; Hwew=5,00 m, pokrywa zbiornika gr. 20 cm ze słupem podporowym, montaż w/w składowych zbiornika, wyprawa wewnętrzna typu Aquafin.

d) nadzór inwestorski zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

 

Montaż wież strippingowych umożliwi skuteczne oczyszczenie wód ze związków tri – tetrachloroetenu nawet w skrajnym przypadku. Natomiast zbiorniki retencyjne, w sytuacji kryzysowej, zabezpieczą co najmniej na okres doby gminę Nowa Dęba w wodę pitną.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu ochrony Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej Debie przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych, zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w "Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2030 r." oraz poważnych awarii, usprawnia usuwanie ich skutków oraz daje wieksze bezpieczeństwo dobrej jakości wody pitnej dla całej Gminy Nowa Deba.

 

 

 

Wróć do aktualności